» Jaunumi


 

Biedrība "Ziemeļvidzemes ģeoparks"  ir uzsākusi projekta "Salacas upes tīrīšana posmā no Mazsalacas līdz Ramatas ietekai" (Līguma Nr. 1-20/153, projekta reģ. Nr. 1-08/188/2014 ) īstenošanu. Projekts tiek veikts  Latvijas vides aizsardzības fonda apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" projektu vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē" ietvaros, tā īstenošanu līdzfinansē Mazsalacas novada pašvaldība.

Projekta mērķis ir īpaši aizsargājamas dabas teritorijas "Salacas ieleja" bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, mazinot upē radušos šķēršļus un piesārņojumu.   Projekta ietvaros paredzēts no kritušiem kokiem un sanesumiem attīrīt Salacas upes posmu aptuveni 12,2 km garumā – no Mazsalacas līdz Ramatas ietekai Salacā. Upi daudzās vietās daļēji aizšķērso krituši, bebru vai vēja nogāzti koki. Tie veido aizšķērsojumus, aizdambējumus no upes sanesām un cilvēku radītiem atkritumiem. Attīrīšanas darbi nepieciešami, lai novērstu upes palēnināšanos un aizaugšanu, padarītu to vieglāk pieejamu laivotājiem, kā arī atjaunotu teritorijas ainavisko vērtību. Projekta gaitā tiks organizēta talka upes attīrīšanai no cilvēku radītiem atkritumiem, kā arī no kritalām attīrīts smilšakmens atsegums "Dauģēnu cirks".

Attīrīšanas darbi tiks uzsākti 2014. gada augustā, bet projekta īstenošanas termiņš ir 2014. gada 1. decembris. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 39 450,00. No tām Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējums ir EUR 31 346,00, pārējās izmaksas sedz Mazsalacas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums.

Skatījumi: 1539 | Datums: 01.08.14