» Jaunumi


« 1 2 ... 4 5 6 7 8 ... 11 12 »

Joprojām aktīvi turpinās Salacas sakopšanas darbi, ko biedrība "Ziemeļvidzemes ģeoparks", piedaloties Mazsalacas novada pašvaldībai, veic ar Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) finansiālu atbalstu projekta "Salacas upes tīrīšana posmā no Mazsalacas līdz Ramatas ietekai" ietvaros (Līguma Nr. 1-20/153, LVAF apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" projektu vadlīnija "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē").

Upes attīrīšanu no kritušajiem, bebru nogāztajiem un palu ieskalotajiem kokiem veic SIA "Terra Logistics", darbus plānots pabeigt līdz septembra beigām. Process ir atbildīgs un darbietilpīgs – no Mazsalacas līdz Ramatas ietekai sākotnēji bija plānots izvākt ap 100m3 koksnes, taču jau šobrīd skaidrs, ka upe sevī slēpj daudz lielākus apjomus – vietām sanesumi Salacas tecējumu aizsprostojuši gandrīz pilnībā.   

Salacas tīrīšanas darbi, ko veic SIA "Terra Logistics" - ir, ko turēt!

Projekta ietvaros 15. un 29. augustā, un 4. septembrī  norisinājās talkas upes un tās krastu attīrīšanai no cilvēku radītiem atkritumiem, kā arī smilšakmens atseguma "Dauģēnu cirks" sakopšanai. Lielu paldies jāsaka visiem, kas atsaucās aicinājumam un iesaistījās sakopšanas darbos – lieliem un maziem laivotājiem, kam ar upē savāktajiem atkritumiem izdevās piepildīt teju 10 simtlitrīgus maisus (paldies arī "Puņmutu" saimniecei Veltas kundzei, kas pēc cītīgā darba deva iespēju talciniekiem atvilkt elpu pie ugunskura), Mazsalacas vidusskolas 10.klases skolēniem un audzinātājai Baibai Meļķei, kas izstaigāja Salacas krastus, lai arī tur nepaliktu zemē nosviestais un atstātais, kā arī tiem entuziastiem, kas kopīgiem spēkiem iesaistījās "Dauģēnu cirka" attīrīšanā no nokaltušajiem kokiem, krūmiem un kritalām.

Darbi uz smilšakmens atseguma ir sarežģīti, veicami īpaši uzmanīgi, izmantojot pat alpīnisma iemaņas – paldies tiem vietējiem iedzīvotājiem un biedrības "Ziemeļvidzemes ģeoparks", Dabas aizsardzības pārvaldes un Mazsalacas novada pašvaldības pārstāvjiem, kas iesaistījās! Īpašs paldies mazsalacietim Sandim Sudaram par "ūdenstransportu" un arboristam Uģim Kampusam par nepieciešamā inventāra nodrošināšanu talkas vajadzībām. Gandarījums, ka laivotājiem un atseguma apmeklētājiem nu paveras daudz plašāks un krāšņāks skats uz "Dauģēnu cirku".

Čaklie talcinieki Salacas attīrīšanai no atkritumiem 2014.gada 15.augustā Ramatas pagasta "Puņmutēs"

Mazsalacas vidusskolas 10.klases skolēni un audzinātāja Baiba Meļķe pie Dauģēnu dabas takas, piedaloties Salacas krastu sakopšanas talkā 2014.gada 4.septembrī

Laivotāji ar daļu sava guvuma - pilni maisi ar Salacā sasviestajām bundžām, pudelēm un citiem "dārgumiem"

... Lasīt tālāk »
Skatījumi: 1668 | Datums: 23.09.14

 

Biedrība "Ziemeļvidzemes ģeoparks"  ir uzsākusi projekta "Salacas upes tīrīšana posmā no Mazsalacas līdz Ramatas ietekai" (Līguma Nr. 1-20/153, projekta reģ. Nr. 1-08/188/2014 ) īstenošanu. Projekts tiek veikts  Latvijas vides aizsardzības fonda apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" projektu vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē" ietvaros, tā īstenošanu līdzfinansē Mazsalacas novada pašvaldība.

Projekta mērķis ir īpaši aizsargājamas dabas teritorijas "Salacas ieleja" bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, mazinot upē radušos šķēršļus un piesārņojumu.   Projekta ietvaros paredzēts no kritušiem kokiem un sanesumiem attīrīt Salacas upes posmu aptuveni 12,2 km garumā – no Mazsalacas līdz Ramatas ietekai Salacā. Upi daudzās vietās daļēji aizšķērso krituši, bebru vai vēja nogāzti koki. Tie veido aizšķērsojumus, aizdambējumus no upes sanesām un cilvēku radītiem atkritumiem. Attīrīšanas darbi nepieciešami, lai novērstu upes palēnināšanos un aizaugšanu, padarītu to vieglāk pieejamu laivotājiem, kā arī atjaunotu teritorijas ainavisko vērtību. Projekta gaitā tiks organizēta talka upes attīrīšanai no cilvēku radītiem atkritumiem, kā arī no kritalām attīrīts smilšakmens atsegums "Dauģēnu cirks".

Attīrīšanas darbi tiks uzsākti 2014. gada augustā, bet projekta īstenošanas termiņš ir 2014. gada 1. decembris. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 39 450,00. No tām Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējums ir EUR 31 346,00, pārējās izmaksas sedz Mazsalacas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums.

Skatījumi: 1432 | Datums: 01.08.14

Biedrība Ziemeļvidzemes ģeoparks tradicionāli ik gadus piedalās gada ģeoloģijas simbola nominēšanas pasākumā, ko veic biedrība Latvijas Petroglifu centrs. Gada ģeoloģiskā objekta nominācijas tradīcija aizsākās Ziemeļvidzemē, kur 2008. gadā par gada objektu tika nominētas Neļķu klintis pie Mazsalacas. Šogad, 2014. gadā, izvēlētā ģeovieta ir Korkuļu sausgultne ar ūdensrijējiem un ūdeņu izplūdes vietām.

Teritorija atrodas Jaunjelgavas novadā, Sērenes pagastā, Viduslatvijas zemienes pašā austrumu malā, dienvidos no Lejasdaugavas senlejas. Daļu no teritorijas aizņem dabas piemineklis Korkuļu sausgultne un pazemes upe, kas ir arī Natura 2000 teritorija. Teritorijā atrodas lielākā daļa no nelielās Korkuļu (Dešupītes) senlejas, Lauces senlejas posms un pacēlums starp abām senlejām. Ūdensrijēji Korkuļu upītes senlejā caur pazemes noteces sistēmu ir savienoti ar ūdeņu izplūdes vietām Lauces senlejā.

Foto - pasākuma dalībnieki nonākuši pie Korkuļu upītes.

Dabas piemineklis ir unikāls visas Latvijas mērogā kā lielākā tieši novērojamā upes ūdeņu pārplūdes vieta. Korkuļu upītes un Lauces senlejas veidojušās leduslaikmeta noslēgumā kā Lejasdaugavas senlejai paralēlas zemledāja ūdeņu noteces artērijas – subglaciālās iegultnes.

Gada ģeoloģiskajam objektam (ģeovietai) veltītais publiskais pasākums, notika 2014. gada 17. maijā pl. 10:00 Jaunjelgavas novada Sērenes pagastā, uz dienvidiem no Daugavas, iepretim Aizkrauklei. Tikšanās vieta bija takas sākumā. Taka aizved Korkuļu upītes lejā, kur ir apskatāmi ūdensrijēji darbībā. Takas sākums atrodams bijušo Zeltiņu māju ceļgalā ar norādes zīmi uz Korkuļu sausgultni un ūdensrijējiem. Vieta sasniedzama sekojoši. Braucot no Aizkraukles puses, pēc HES dambja šķērsošanas, pirmajā T-veida krustojumā jāgriežas pa kreisi un jābrauc pa šoseju aptuveni 1 km uz austrumiem (Seces virzienā), kur būs redzama minētā norādes zīme.

Foto - Korkuļu upīte pēc iekrāsošanas ar fluorescīnu.

Pasākums tika apvienots ar hidroģeoloģijas eksperimentu, ko veica Latvijas universitētes pētnieki, hidroģeologi - Dr. Aija Dēliņa un Jānis Bikše. Eksperimentā Korkuņu upītes ūdens tika iekrāsots ar krāsu, fluorescīnu. ūdensrijējos pazūdošais ūdens pēc vairāk kā 2 stundām parādījās Lauces labā krastā esošajos avotos, aptuveni 550 m no pazušanas vietas ūdensrijējos.

Foto - iekrāsotais ūdens parādījies avotos.

Tā tika pierādīta lielākā ūdeņu pārplūde no vienas ielejas uz citu Latvijā.

Informāciju par pasākumu skatīt sagatavotajā plakātā (© Juris Metums, Latvijas Petroglifu centrs).

Attachments: Attēls 1
Skatījumi: 1528 | Datums: 12.05.14